Hvad er bebyggelsesprocent?

Helt grundlæggende angiver en bebyggelsesprocent, hvor stor en andel af din grund du må anvende til bebyggelse. Bebyggelsesprocenter angiver dermed, hvor stort et areal du må bygge på i forhold til grundens samlede størrelse. Når bebyggelsesprocenten skal udregnes, er det nødvendigt at medregne alle bebyggelser, der i forvejen er på grunden.

Hvorfor er der regler for bebyggelsesprocenten?

Bebyggelsesprocenten er nødvendig for at kunne regulere byernes tæthed ud fra forskellige byggerier. En lav bebyggelsesprocent vil dermed også tilsikre, at der bibeholdes tilstrækkeligt med friarealer i tætbebyggede områder. Det vil ligeledes sørge for, at der ikke bor for mange mennesker inden for et mindre areal, så der bliver bibeholdt velfungerende områder, der er sunde for beboerne.

På samme vis ser vi, at bebyggelsesprocenten i forskellige sommerhusområder er omkring 15 %. Dette er grundet ønsket om at bibeholde de åbne områder og bevare det karakteristiske ved et sommerhuskvarter.

Når du vælger at bygge en ny bolig eller bygge til den eksisterende bolig, skal du være sikker på, at tilbygning eller boligen ikke medfører en overskridelse af den oprindelige bebyggelsesprocent. Det er dit eget ansvar at være sikker på, at din bebyggelsesprocent bliver overholdt. Overskrides denne, vil du risikere, at din kommune vil kræve, at du fjerner den del af din bebyggelse, der overskrider den angivne bebyggelsesprocent. Dette inkluderer også udhuse, carporte, overdækkede terrasser og udestuer.

 Så meget må du bygge på din grund:

Hvordan regner du bebyggelsesprocenten ud?

For at finde frem til din bebyggelsesprocent i dit boligområde skal du sammenholde det samlede antal boligkvadratmeter samt øvrige bygninger, udestuer og lignende med grundens størrelse. Det er dog vigtigt at have for øje, at de første 50 kvadratmeter (20 kvadratmeter for rækkehuse) kan fratrækkes, når du udregner bebyggelsesprocenten. Dette gælder også for terrasse, udhus og lignende bebyggelser.

Beregn bebyggelsesprocent her

Nedenfor finder du en beregner, der giver dig mulighed for at se et overslag på, hvad din bebyggelsesprocent er på din grund. Denne gælder for et fritliggende enfamiliehus, og beregningen kræver, at du har forskellige oplysninger.

For at beregne det bedst muligt skal du kunne oplyse grundens størrelse og de sekundære bygninger, der kan være opført på den.

Beregningen vil ligeledes vise dig, hvor stort et areal du stadigvæk har mulighed for at bebygge, før du har nået grænsen for din bebyggelsesprocent.

Denne beregning tager udgangspunkt i den maksimale byggeprocent på 30 % for et fritliggende enfamiliehus, villaer og lignende boligtyper. De 30 % gælder for dig, hvis der ikke er fastsat nogen anden bebyggelsesprocent i lokalplanen eller servitutter.

Hvad er etagearealet af dit hus?

Angiv areal af alle sekundære bygninger

Hvor stor er din grund?

beregning af bebyggelsesprocenten

Eksempel på beregning af bebyggelsesprocent

Ejer du et hus med et etageareal på 120 kvadratmeter, og hvor der er tilhørende 55 kvadratmeter udhuse, garageoverdækning og lignende på en grund, der måler 1.000 kvadratmeter, vil du beregne din bebyggelsesprocent på følgende måde:

120 + (55-50) = 125 kvadratmeter

125 x 100/1.000 = 12,5 procent

Har du tanker om at bygge en tilbygning, skal du blot lægge arealet af din nye tilbygning til det eksisterende areal, hvorefter du vil få den endelige bebyggelsesprocent for dig.

Et eksempel kunne være, at du vil udvide din nuværende bolig med 25 kvadratmeters tilbygning og samtidig bygge et nyt skur på 35 kvadratmeter. Dermed vil regnestykket se således ud:

(120 + 25) + ((40+35) -50) = 170 m2

(eksisterende boligareal + ny tilbygning) + ((eksisterende skure/udhus + ny overdækning/carport) – fradraget på 50) = bruttoetagearealet

170 x 100/1.000 = 17 procent
(bruttoetagearealet x100) /1000 = bebyggelsesprocenten

Din boligs bebyggelsesprocent bliver altid beregnet som et etageareal, som angiver summen for alle etagers bruttoareal. Du får udregningen i procent ud fra grundens areal. Udestuer, lukkede altaner, overdækninger, lukkede overdækkede gårde, forbindelsesgange og lignende, der kan anvendes til ophold, skal altid medregnes i etagearealet. Det samme gør sig gældende for den del af de sekundære bygninger, der vil overstige de i alt 50 kvadratmeter (20 kvadratmeter for rækkehuse).

Der vil desuden være en del andre forhold, der har betydning for, hvor meget du skal medregne i bruttoetagearealet.

Grundens areal, som er det areal, der er angivet på BBR-meddelelsen, kan findes på OIS.dk, hvor du skal finde dem under fanebladet Jordstykke.

Det er samtidig vigtigt, at arealer for skure og lignende bliver medregnet i bebyggelsesprocenten. Dog varierer dette, alt efter om der er tale om et rækkehus eller et fritliggende enfamiliehus.

Hvilken betydning har bebyggelsesprocenten i praksis?

Du skal være særligt opmærksom på den arealmæssige begrænsning, der gør sig gældende for den maksimale bebyggelsesprocent for den grund, du ønsker at bygge på.

Inden du går i gang med enhver form for bebyggelse, skal du altid sørge for at beregne, hvor stort et areal du har til rådighed, når du skal inddrage det til din bolig.

Alt fra garager og carporte til overdækninger og lignende skal indgå i dine beregninger, og de vil derfor også have en betydning for den endelige bebyggelsesprocent på nuværende tidspunkt.

Når det kommer til et fritliggende enfamiliehus, vil arealet af sekundære bygninger, der overstiger de tilladte 50 kvadratmeter, skulle medregnes. For sammenbyggede dobbelthuse, rækkehuse og klyngehuse gælder det for 20 kvadratmeter.

Hvor meget må du bygge på din grund?

Ifølge Bygningsreglementets §170 gælder det:

  • For sammenbyggede enfamiliehuse som fx dobbelthuse, rækkehus m.v. er bebyggelsesprocenten 40 %.
  • For fritliggende enfamiliehuse samt tofamiliehuse, hvor der er vandret lejlighedsskel, er bebyggelsesprocenten 30 %.
  • For sommerhuse er bebyggelsesprocenten 15 %.
  • For etagebebyggelse er bebyggelsesprocenten 60 %.
  • For øvrige bebyggelser er bebyggelsesprocenten 45 %.

Den gældende bebyggelsesprocent vil typisk følge ovenstående, men der vil ofte blive fastsat en anden bebyggelsesprocent i forbindelse med udarbejdelsen af en Lokalplan. Desuden vil forskellige servitutter have betydning for, hvor meget og hvordan du må bygge på den respektive grund.

Du bør altid forhøre dig hos din kommune for at finde frem til, hvilken bebyggelsesprocent der gør sig gældende for din ejendom. Dette skal du altid sørge for at gøre, inden du igangsætter det ønskede byggeri.

 

Læs de mest populære artikler i vores årbog Læs årbogen gratis her

Bestil på print 249,00 kr. (ekskl. levering)