Visse byggearbejder på grunden eller huset kræver, at du inddrager kommunen, mens andre byggearbejder blot kan udføres frit. I denne sammenhæng skelnes der mellem to former for byggerier:

  • Byggerier, hvor der ikke kræves tilladelse inden påbegyndelse
  • Byggerier, hvor der kræves tilladelse inden påbegyndelse.

Tilbygninger, der kræver byggetilladelse, før du kan begynde at bygge 

Der kræves byggetilladelse ved alle former for tilbygninger hvor der sker en udvidelse af beboelsesarealet. Det samme gør sig gældende for bygning af udestuer.

Ændrer byggeprojektet omgivelserne af bebyggelsen, er det ligeledes muligt for kommunen at kræve godkendelse inden påbegyndelse. Dette er f.eks. muligt i forbindelse med altanetablering.

Hvis det ikke er muligt for dig at følge de gældende regler, er det nødvendigt at søge om dispensation. Dette gøres på samme tid som ansøgning om byggetilladelse.

Når du søger om byggetilladelse, gøres dette digitalt gennem kommunens hjemmeside. På hjemmesiden kan du ligeledes læse mere om, hvilket materiale og oplysninger som er påkrævet for behandling af ansøgningen. Eksempler på dette er beregninger, tegninger samt beskrivelse af dit ønskede byggeri.

Derudover skal du være opmærksom på, at du skal anmelde nedrivning af bygninger. Er huset bevaringsværdigt, fredet eller i bestemmelse med lokalplanen, kan det nemlig betyde, at yderligere tilladelse til nedrivning af bygningen eller dele af bygningen er nødvendig.

Normalvis kræves et gebyr for at få en kommunal byggetilladelse. Det varierer fra kommune til kommune, hvor højt dette gebyr er. Husk du først må begynde på tilbygningen, når kommunen har givet dig tilladelse hertil.

Ydermere skal Kulturstyrelsen give tilladelse til alle ændringer og ombygninger, hvis dit hus er fredet. Dette skyldes, at bevaringsværdige bygninger bliver administreret af kommunerne. Dermed kan kommunen faktisk opstille krav til, hvad der må ændres ved huset. Findes en lokalplan for området, kan sådanne regler for specifikke bygninger være beskrevet.

Skal du påbegynde nedrivning eller renovering, skal du ligeledes undersøge kommunens regler for håndtering af affald. Har det krævet byggetilladelse at opføre det, du ønsker at nedrive, skal du altså søge om tilladelse for at rive det ned igen. Slutteligt skal du undersøge regler for byggeaffaldshåndtering, inden du begynder at smide ud.

Tilbygninger, der ikke kræver tilladelse, før du kan begynde at bygge

Det er muligt at udføre nærmest alle former for øvrige ændringer af enfamiliehuse, som bliver taget inden for de eksisterende vægge af huse samt ikke udvider arealet af boligen – uden behov for tilladelse.

Ønsker du at bygge badeværelse i kælderen eller ombygge et uudnyttet loftsrum til beboelse, vil dette dog kræve, at du søger om byggetilladelse. Sådanne ombygninger og renoveringer tæller nemlig som udvidelse af boligens areal.

Hvad enten byggeriet kræver tilladelse eller ej, er det nødvendigt, at alle krav, regler og love overholdes. Derfor er det alligevel anbefalelsesværdigt at tale med din kommune, inden du påbegynder en større tilbygning.

Er der tale om lejlighedsombygning eller andre byggerier i henhold til etagebyggerier, så er det andre regler, der gør sig gældende.

Øvrige love og regler gælder for tilbygning?

Du har som husejeransvaret for, at alle forhold på ejendommen er lovlige, samt at regler og love overholdes. Af denne grund er det nødvendigt, at du grundigt sætter dig ind i love og regler i henhold til byggerier – uanset om projektet er stort eller lille. Dette kan du eventuelt gøre i samarbejde med en rådgiver.

En række reglementer, bekendtgørelser og love udstikker byggerireglerne. Her er de vigtigste:

Bygningsreglementet

Bygningsreglementet sikrer, at byggeriet er af god kvalitet samt indeholder juridisk bindende krav. Reglementet gælder både udskiftning, renovering, tilbygninger, ændret anvendelse og nybyggeri. I mange tilfælde er kravene frembragt i funktionskrav, hvor mere præcise materiale- og konstruktionsanvisninger er at finde i forskellige anvisninger til, hvorledes kravene rent praktisk opfyldes, f.eks. Anvisning 253 Småhuse – Indretning og funktion, der er en anvisning omhandlende generelle anbefalinger og krav til funktion og indretning af nybyggede småhuse i forbindelse med bestemmelserne i Bygningsreglementet. Et andet eksempel er SBI Anvisning 252, hvor der vises, hvorledes kravene til sikkerhed mod vandskader og fugt samt vandtæthed rent praktisk opfyldes i Bygningsreglementet. Det er Statens Byggeforskningsinstitut, som har formet disse anvisninger.

Byggeloven

Byggeloven indeholder overordnede regler for byggeri. Som husejer er det din pligt at overholde denne byggelov – endda på linje med de øvrige love i landet.

gul beskyttelseshjelm og vatterpas til at overholde regler og tilladelser ved tilbygning

BBR-Loven

BBR-loven betegner regler for skiltning, adressering og areal samt koordinering af videregivelse af ejendomsdata. Som fastejendomsejer er det din pligt at berette retmæssige oplysninger til BBR. Dette gøres via kommunen.

Planloven

Planloven danner grundlaget for de offentlige myndigheders styring af fremtidig anvendelse af areal. Her opstilles regler, der sikrer, at områdeudvikling forener samfundsmæssige interesser, samtidig med at miljø og natur værnes om, således samfundsudviklingen sker på et bæredygtigt grundlag.

Lov om udstykning og anden registrering i matriklen

Denne lov indbefatter regler for udførelse af matrikulære arbejde såsom sammenlægning, arealoverførsel, udstykning med videre.

Diverse kommuneplaner, lokalplaner og servitutter

Her finder du særlige krav og regler, der skal overholdes i forbindelse med ombygning eller nybygning i områder, hvor de enkelte servitutter eller lokalplaner gælder.

Lokalplaner

Lokalplaner og andre tinglyste servitutter, som gælder for din matrikel, regulerer, hvor på grunden, hvor meget og hvad du må bygge. Derudover kan det være bestemt, hvilke byggetekniske løsninger og materialer du må anvende.

  • Søg efter netop dine gældende lokalplaner på kommunens hjemmeside eller Byg og Miljø
  • Tjek den digitale tinglysning for servitutter
  • Servitutter eller lokalplaner kan skærpe bygningsreglementets krav. I sådanne tilfælde vil det være lokalplanens skærpede betingelser samt servitutter, som gælder og skal overholdes.

Bekendtgørelser

  • Affaldsbekendtgørelsen rummer regler for byggeaffaldshåndtering samt særlige krav i henhold til farligt affald såsom PCB
  • Stærkstrømsbekendelsen indeholder sikkerhedsbestemmelser for boligens elinstallationer.

 

Læs de mest populære artikler i vores årsmagasin Læs årsmagasinet gratis her

Bestil på print 249,00 kr. (ekskl. levering)