Beregning af bebyggelsesprocenten

En af de ting, du skal være opmærksom på, når du overvejer at opføre en tilbygning til din bolig, er bebyggelsesprocenten. Ligger din bolig i et parcelhuskvarter vil bebyggelsesprocenten typisk være på 30 %, men du vil ofte finde undtagelser i lokalplanen. I denne artikel kan du læse meget mere om, hvad du skal være opmærksom på.

Beregning af bebyggelsesprocenten

Hvad er bebyggelsesprocent?

Helt grundlæggende angiver en bebyggelsesprocent, hvor stor en andel af din grund, du må anvende til bebyggelse. Bebyggelsesprocenten er derfor en beregningsmetode til at angive, hvor stort et areal du må bygge på i forhold til grundens samlede størrelse. Når bebyggelsesprocenten skal udregnes, er det nødvendigt at medregne alle bebyggelser, der i forvejen er på grunden – det vil sige, at skure, garage, carporte, udestuer, overdækkede terrasser og udhuse også skal tælles med.

Bebyggelsesprocenten sikrer imod for tæt bebyggelse

Reglerne for bebyggelsesprocenten er nødvendige for at kunne regulere hvor tæt, der bliver bygget i et område. En lav bebyggelsesprocent er med til at bibeholde friarealer i et boligområde, så der ikke opstår en uheldig fortætning af boliger. En lav bebyggelsesprocent er også med til at sikre, at der ikke bor for mange mennesker inden for et mindre areal – reglerne for bebyggelsesprocenten er vigtig for at bibeholde velfungerende områder, der er sunde for beboerne.

Det er dit ansvar, at bebyggelsesprocenten overholdes

Står du over for at skulle bygge nyt eller ønsker du at opføre en tilbygning til den eksisterende bolig, skal du sikre dig, at den tilladte bebyggelsesprocent på din grund ikke overskrides. Det er nemlig dit eget ansvar at være sikker på, at din bebyggelsesprocent bliver overholdt. En overskridelse af bebyggelsesprocenten kan medføre, at din kommune kræver, at du fjerner den del af din bebyggelse, der overskrider den tilladte bebyggelsesprocent. Dette inkluderer også udhuse, carporte, overdækkede terrasser og udestuer.

Læs også artiklen: Renovering af dit hus, hvilke love og regler gælder?

Reglerne for bebyggelsesprocenten gælder også for sommerhusområder

Bebyggelsesprocenten i forskellige sommerhusområder er ofte omkring 15 %. Den lave procentsats skyldes et ønske om at bibeholde åbne områder og bevare det karakteristiske ved et sommerhuskvarter. Overholdelsen af bebyggelsesprocenten ligger også her hos dig.

 Så meget må du bygge på din grund:

Overblik over maksimal bebyggelsesprocent for forskellige ejendomstyper

Beregning af bebyggelsesprocent

For at finde frem til din boligs bebyggelsesprocent skal du sammenholde det samlede antal boligkvadratmeter og medregne bygninger, udestuer og til slut holde dette tal op imod med grundens størrelse. Det er dog vigtigt at have for øje, at de første 50 kvadratmeter (20 kvadratmeter for rækkehuse) kan fratrækkes, når du udregner bebyggelsesprocenten. Dette gælder også for overdækkede terrasser, udhuse og lignende bebyggelser.

Oversigt: Se Danmarks bedste byggefirmaer her

Beregn bebyggelsesprocent her

Nedenfor finder du eksempler på, hvordan du beregner, hvad bebyggelsesprocenten er på din grund. For at kunne beregne det mest præcise procenttal skal du kunne oplyse boligens størrelse og størrelsen på de sekundære bygninger, der er være opført på grunden. Til slut skal du kende selve grundens størrelse.

  • Hvad er etagearealet af din bolig?
  • Hvad er arealet af alle sekundære bygninger?
  • Hvor stor er din grund?

Beregningen vil vise dig din bebyggelsesprocent og på den måde angive, hvor stort et areal du stadigvæk har mulighed for at bebygge, før du har nået grænsen for din bebyggelsesprocent.

Denne beregning tager udgangspunkt i den maksimale byggeprocent på 30 % for et fritliggende enfamiliehus, villaer og lignende boligtyper. De 30 % gælder for dig, hvis der ikke er fastsat nogen anden bebyggelsesprocent i lokalplanen eller servitutter.

beregning af bebyggelsesprocenten

Eksempel på beregning af bebyggelsesprocent

Har din bolig et etageareal på 120 kvadratmeter og tilhørende 55 kvadratmeter udhuse, garageoverdækning og lignende på en grund, der måler 1.000 kvadratmeter, skal du beregne din bebyggelsesprocent på følgende måde:

120 bolig + 55 udhuse mv – 50 fradrag = 125 kvadratmeter (husk at du må trække 50 kvadratmeter fra)

125 bolig x 100/1.000 = 12,5 bebyggelsesprocent

Har du tanker om at opføre en tilbygning, skal du blot lægge arealet af tilbygningen til det eksisterende areal, hvorefter du vil få den endelige bebyggelsesprocent for dig. Et eksempel kunne være, at du vil udvide din nuværende bolig med 25 kvadratmeters tilbygning og samtidig bygge et nyt skur på 35 kvadratmeter ud over det skur på 40 kvadratmeter, som du allerede har. Her vil regnestykket se således ud:

120 bolig + 25 tilbygning + 40 skur + 35 nyt skur – 50 fradrag) = 170 m2

170 ny samlet bolig x 100/1.000 = 17 bebyggelsesprocent

Oversigt: Se Danmarks bedste byggefirmaer her

Hvad medregnes i bebyggelsesprocenten?

Hvad tæller med i bebyggelsesprocent? Din boligs bebyggelsesprocent baserer sig på grundens areal og boligens etageareal, som angiver summen for alle etagers bruttoareal. Udestuer, lukkede altaner, overdækninger, lukkede overdækkede gårde, forbindelsesgange og lignende, der kan anvendes til ophold, skal altid medregnes i etagearealet. Det samme gør sig gældende for den del af de sekundære bygninger, der vil overstige de i alt 50 kvadratmeter, som du kan fratrække i beregningen af bebyggelsesprocenten (20 kvadratmeter for rækkehuse).

Hvad skal du ellers tage i betragtning?

Der vil desuden være en del andre forhold, der har betydning for, hvor meget du skal medregne i bruttoetagearealet – f.eks. grundens areal. Dette er det areal, der er angivet på BBR-meddelelsen, kan findes på OIS.dk, hvor du skal finde dem under fanebladet Jordstykke. Egen opmåling kan ikke benyttes.

Det er samtidig vigtigt, at arealer for skure og lignende bliver medregnet i bebyggelsesprocenten. Dog varierer dette, alt efter om der er tale om et rækkehus eller et fritliggende enfamiliehus.

Læs også artiklen: På hvilken årstid skal du bygge?

Hvad betyder bebyggelsesprocenten i praksis?

Du skal være særligt opmærksom på de begrænsninger, som grundens areal giver dig, og som har betydning for bebyggelsesprocenten og for hvor meget, du må bebygge din grund.

Inden du går i gang med enhver form for byggeri, skal du altid sørge for at beregne, hvor stort et areal du har mulighed for at inddrage i din bolig. Alt fra garager og carporte til overdækninger og lignende skal indgå i dine beregninger.

Er der tale om et fritliggende enfamiliehus, skal arealet af såkaldt sekundære bygninger medregnes, hvis de overstiger de tilladte 50 kvadratmeter. For sammenbyggede dobbelthuse, rækkehuse og klyngehuse er grænsen 20 kvadratmeter.

Hvor meget må du bygge på din grund?

Ifølge Bygningsreglementets §170 gælder det:

  • For sammenbyggede enfamiliehuse som fx dobbelthuse, rækkehus m.v. er bebyggelsesprocenten 40 %
  • For fritliggende enfamiliehuse samt tofamiliehuse, hvor der er vandret lejlighedsskel, er bebyggelsesprocenten 30 %
  • For sommerhuse er bebyggelsesprocenten 15 %
  • For etagebebyggelse er bebyggelsesprocenten 60 %
  • For øvrige bebyggelser er bebyggelsesprocenten 45 %

Den gældende bebyggelsesprocent vil typisk følge ovenstående, men kan være fastsat en anden bebyggelsesprocent i forbindelse med udarbejdelsen af en Lokalplan. Desuden vil forskellige servitutter have betydning for, hvor meget og hvordan du må bygge på din grund.

Du bør altid kontakte din kommune for at høre, hvilken bebyggelsesprocent der gør sig gældende for din grund. Dette skal du altid sørge for at gøre, inden du igangsætter det ønskede byggeri.

Få mere viden om ombygning

Læs de mest populære artikler i vores e-magasin

Bestil på print

249,00 kr. (ekskl. levering)

Min side

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C

Få et overblik over de bedste byggefirmaer

Klik her