Renovering af dit hus, hvilke love og regler gælder?

Bøger som indeholder love og regler omkring renovering

Når det kommer til renovering eller ombygning i din bolig, skal du som regel ikke søge om en byggetilladelse. Dette gælder, hvis det er inden for de allerede eksisterende ydervægge, med mindre det har betydning for bruttoetagearealet eller på anden måde ændrer ydersiden af din bolig. Dette gør sig eksempelvis gældende, når du vælger at inddrage dit loftareal eller tilbygger med en udestue.

Det vil ofte kun kræve en tilladelse, hvis der er tale om én af følgende situationer:

  • En bolig, der er fredet eller bevaringsværdig
  • Bestemmelser i lokalplaner eller servitutter, der resulterer i en begrænsning af renovering
  • Særlige bestemmelser i grundejerforeningen, hvor der stilles krav til udseendet. Dette kan eksempelvis være i forhold til materialevalg eller facadens farve.

Almindelige situationer, hvor der ikke ikke er behov for tilladelse:

  • Renovering af badeværelse
  • Renovering af køkken
  • Renovering af tag

Går du og overvejer en omfangsrig renovering eller en ændring i boligens anvendelse, såsom at bygge badeværelse i kælderen eller renovere et udnyttet loftsrum til beboelse, vil dette dog kræve, at du søger om byggetilladelse. Sådanne ombygninger og renoveringer tæller nemlig som udvidelse af boligens areal. Er der tale om lejlighedsombygning eller andre renoveringer i henhold til etagebyggerier, så er det andre regler, der gør sig gældende.

Du bør altid kontakte din kommune, hvis du er usikker på, om du skal søge om en byggetilladelse i din situation. Hvis det ikke er muligt for dig at følge de gældende regler, er det nødvendigt at søge om dispensation. Dette gøres på samme tid som ansøgning om byggetilladelse.Dertil bør du også sørge for at få ajourført din BBR-meddelelse, hvis dette er nødvendigt. Når du søger om byggetilladelse, gøres dette digitalt gennem kommunens hjemmeside.

På hjemmesiden kan du ligeledes læse mere om, hvilket materiale og oplysninger som er påkrævet for behandling af ansøgningen. Eksempler på dette er beregninger, tegninger samt beskrivelse af din ønskede renovering. Derudover skal du være opmærksom på, at du skal anmelde nedrivning af bygninger. Er huset bevaringsværdigt, fredet eller i bestemmelse med lokalplanen, kan det nemlig betyde, at yderligere tilladelse til nedrivning af bygningen eller dele af bygningen er nødvendig.

Normalvis kræves et gebyr for at få en kommunal byggetilladelse. Det varierer fra kommune til kommune, hvor højt dette gebyr er. Husk du først må begynde på renoveringen, når kommunen har givet dig tilladelse hertil. Ydermere skal Kulturstyrelsen give tilladelse til alle ændringer og ombygninger, hvis dit hus er fredet. Dette skyldes, at bevaringsværdige bygninger bliver administreret af kommunerne. Dermed kan kommunen faktisk opstille krav til, hvad der må ændres ved huset. Findes en lokalplan for området, kan sådanne regler for specifikke bygninger være beskrevet.

Skal du påbegynde nedrivning eller renovering, skal du ligeledes undersøge kommunens regler for håndtering af affald. Har det krævet byggetilladelse at opføre det, du ønsker at nedrive, skal du altså søge om tilladelse for at rive det ned igen. Slutteligt skal du undersøge regler for byggeaffaldshåndtering, inden du begynder at smide ud. 

Du skal også informere dit forsikringsselskab, inden du påbegynder dit projekt. Dette er nødvendigt for at kunne dække eventuelle skader i forbindelse med udførelse af arbejdet. 

Du har som husejer, ansvaret for, at alle forhold på ejendommen er lovlige, samt at regler og love overholdes. Af denne grund er det nødvendigt, at du grundigt sætter dig ind i love og regler i henhold til renoveringer – uanset om projektet er stort eller lille. Dette kan du eventuelt gøre i samarbejde med en rådgiver.

En række reglementer, bekendtgørelser og love udstikker byggerireglerne. Her er de vigtigste:

Bygningsreglementet

Bygningsreglementet sikrer, at byggeriet er af god kvalitet samt indeholder juridisk bindende krav. Reglementet gælder både udskiftning, renovering, ombygning, ændret anvendelse og nybyggeri. I mange tilfælde er kravene frembragt i funktionskrav, hvor mere præcise materiale- og konstruktionsanvisninger er at finde i forskellige anvisninger til, hvorledes kravene rent praktisk opfyldes, f.eks. Anvisning 253 Småhuse – Indretning og funktion, der er en anvisning omhandlende generelle anbefalinger og krav til funktion og indretning af nybyggede småhuse i forbindelse med bestemmelserne i Bygningsreglementet. Et andet eksempel er SBI Anvisning 252, hvor der vises, hvorledes kravene til sikkerhed mod vandskader og fugt samt vandtæthed rent praktisk opfyldes i Bygningsreglementet. Det er Statens Byggeforskningsinstitut, som har formet disse anvisninger.

Læs også artiklen: Hvad siger bygningsreglementet om opførelse af 1. sal?

Byggeloven

Byggeloven indeholder overordnede regler for byggeri. Som husejer er det din pligt at overholde denne byggelov – endda på linje med de øvrige love i landet.

BBR-Loven

BBR-loven betegner regler for skiltning, adressering og areal samt koordinering af videregivelse af ejendomsdata. Som fastejendomsejer er det din pligt at berette retmæssige oplysninger til BBR. Dette gøres via kommunen.

Planloven

Planloven danner grundlaget for de offentlige myndigheders styring af fremtidig anvendelse af areal. Her opstilles regler, der sikrer, at områdeudvikling forener samfundsmæssige interesser, samtidig med at miljø og natur værnes om, således samfundsudviklingen sker på et bæredygtigt grundlag.

Lov om udstykning og anden registrering i matriklen

Denne lov indbefatter regler for udførelse af matrikulære arbejder såsom sammenlægning, arealoverførsel, udstykning med videre.

Diverse kommuneplaner, lokalplaner og servitutter

Her finder du særlige krav og regler, der skal overholdes i forbindelse med ombygning eller nybygning i områder, hvor de enkelte servitutter eller lokalplaner gælder.

Lokalplaner

Lokalplaner og andre tinglyste servitutter, som gælder for din matrikel, regulerer, hvor på grunden, hvor meget og hvad du må bygge. Derudover kan det være bestemt, hvilke byggetekniske løsninger og materialer du må anvende.

  • Søg efter netop dine gældende lokalplaner på kommunens hjemmeside eller Byg og Miljø
  • Tjek den digitale tinglysning for servitutter
  • Servitutter eller lokalplaner kan skærpe bygningsreglementets krav. I sådanne tilfælde vil det være lokalplanens skærpede betingelser samt servitutter, som gælder og skal overholdes. 

Læs også artiklen: Byggeskadeforsikring

Oversigt: Se Danmarks bedste byggefirmaer her

 

 

 

 

Læs de mest populære artikler i vores e-magasin

Bestil på print

249,00 kr. (ekskl. levering)

Min side

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C

Få et overblik over de bedste byggefirmaer

Klik her